Veiligheidsadviseur

Trainingen

Flyers

Verwante koppelingen

Gevaarlijke Stoffen Training & Advies B.V.

Veiligheidsadviseur

De veiligheidsadviseur

 

In de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is voor de vervoer-modaliteiten weg, water en spoor een verplichting opgenomen tot het aanstellen van een gecertificeerde veiligheidsadviseur, die op de hoogte moet zijn van de bepalingen van het ADR, ADN en RID. De functie van deze veiligheidsadviseur mag zowel intern als extern worden ingevuld.

De onderneming waarin vervoershandelingen plaatsvinden, waarbij het laden en lossen van vervoermiddelen mede onder vervoer wordt begrepen, moet een veiligheidsadviseur hebben aangesteld, indien het vervoer boven de zogenaamde “1000-puntenregeling” plaatsvindt. Natuurlijk geldt dat de veiligheidsadviseur alleen gecertificeerd hoeft te zijn voor de desbetreffende vervoertak waarin het vervoer plaatsvindt.

 

Veel bedrijven voldoen inmiddels aan de verplichting tot het aanstellen van een veiligheidsadviseur. In het algemeen duurt een opleiding per vervoermodaliteit voor het behalen van het certificaat ongeveer 6 dagen. Het examen dat door het CBR wordt afgenomen is daarin niet begrepen.

 

 

Waarom een externe veiligheidsadviseur?

 

Het veiligheidsadviseurschap kan worden ingevuld door zowel een interne- als een externe veiligheidsadviseur. Voordeel bij het hebben van een gecertificeerde interne veiligheidsadviseur is dat deze onmiddellijk aanspreekbaar is voor het personeel binnen het bedrijf. Hij weet als geen ander de in en outs van het bedrijf. Een nadeel echter is dat deze werkzaamheden vaak als additioneel worden gezien, “Hij moet het er maar bij doen.” Hij kan zich daarom ook niet specialiseren op dit terrein.

De interne veiligheidsadviseur heeft daarom ook graag een communicatiepunt met een allround veiligheidsadviseur, waarbij hij zaken op basis van vertrouwen bespreekbaar kan maken. Hij zou natuurlijk ook zijn informatie direct kunnen betrekken bij de overheidsinstanties, waarbij hij het risico loopt, dat ze “even” komen kijken. Mede daarom is een externe veiligheidsadviseur een veilige vraagbaak. De externe veiligheidsadviseur neemt dan ook een geheimhoudingsplicht in acht.

 

 

Inhoud van een externe veiligheidsadviseurcontract

 

Het externe veiligheidsadviseurschap is een abonnement, dat wordt afgesloten voor een contractperiode van drie jaar, met een stilzwijgende verlenging van een eenzelfde periode. Ieder jaar van het lopende contract wordt door de externe veiligheidsadviseur een audit gehouden, waarin wordt gekeken naar de toepassing van de relevante voorschriften. Ook worden daarbij adviezen gegeven, als zaken effectiever dan wel kostenbesparender kunnen worden uitgevoerd. Van deze audit wordt een rapportage gemaakt, dat moet worden beschouwd als een intern document. Het is een document waarin wordt aangegeven wat er goed gaat, maar ook wat er beter zou kunnen.

In de vervoervoorschriften is opgenomen, dat er een jaarverslag moet worden opgemaakt, voor zover van toepassing, op basis van de ADR-, RID- en ADN-voorschriften. Dit verslag moet gedurende vijf jaar worden bewaard en ter inzage worden gegeven aan een controlerende overheidsinstantie.

Zie voor de prijsstelling pagina 19 van de studiegids.

Home

Veiligheidsadviseur

Trainingen

Flyers

Verwante koppelingen